Kadry i płace

Kadry i płace

PŁACE

 • Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy
 • Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • Rejestracja i wyrejestrowania pracowników w ZUS
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11)
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 40)
 • Obsługa dofinansowań PFRON

KADRY

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • Obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło)

© Copyright Company Integer-IT 2011. All rights reserved.